Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en auteursrechten, berusten uitsluitend bij 402automotive.com en 402automotive.com behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij 402automotive.com en/of haar partners en/of haar licentiegevers, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van 402automotive.com gekopieerd en/of gebruikt worden. Het is de gebruiker en/of bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 402automotive.com.

Disclaimer

Deze website is eigendom van 402automotive.com, een handelsnaam van Universae BV. 402automotive.com besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. 402automotive.com wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. 402automotive.com behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. 402automotive.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

FOLLOW US: